Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

26.10.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 11
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор Черніков С.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ДІГ”

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

69089, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

23189879

  1. Міжміський код та телефон, факс:

0612-28-74-47 , 0612-28-74-47

  1. Адреса електронної пошти:

deg@deg.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку deg.com.ua 26.10.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.10.2020 припинено повноваження технічний директор Кац Олександр Борисович 30
Зміст інформації:
Повноваження технічного директора АТ “ДIГ” Кац Олександра Борисовича (згода на розкриття паспортних даних відсутня) припинено з 26.10.2020 в з зв’язку з його смертю (повноваження припинені без прийняття рішення відповідним органом управління емітента). Частка, якою володіла особа в статутному капіталі емітента – 30%. Перебував на посаді 1 р. 6 міс., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не призначено (не обрано).

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний підпис)

Menu