Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Чернiков Сергiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “ДIГ”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69089, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23189879

5. Міжміський код та телефон, факс

0612-28-74-47 0612-28-74-47

6. Адреса електронної пошти

deg@deg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ “АРIФРУ”
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

deg.com.ua

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

22.04.2019

2400000

15.05.2019 – 22.10.2019

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв АТ «ДIГ» (далi – Товариство), якi вiдбулись 22.04.2019, було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про виплату дивiдендiв, про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати – 22 квiтня 2019 р.; дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 14 травня 2019 р.; розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 2 400 тис. грн.; строк виплати дивiдендiв – з 15 травня 2019 р. до 22 жовтня 2019 р.; спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам; порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi. З питань виплати дивiдендiв звертатися за мiсцезнаходженням Товариства (69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана, 3, оф. 14, тел. (0612) 28-74-47), вiдповiдальна особа – Кац О.О.

Завантажити інформацію завірену підписом ЕЦП Ви маєте можливість за посиланням.

Меню