Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 19.04.2017

Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 18.04.2017 (протокол №б/н), було прийнято рішення про затвердження (схвалення) укладеного Товариством у 2016 році значного правочину предметом якого є постачання продукції та/або обладнання виробничо-технічного призначення (далі – товар).

Ринкова вартість товару, що є предметом вказаного правочину, складатиме 14 063 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 10 149 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості товару, що є предметом вказаного правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 138,57%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 1500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1200 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували: «за» прийняття рішення – 1200 шт., «проти» прийняття рішення – 0 шт.

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.

Дирекція

19.04.2017

Меню