Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 19.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 18.04.2017 (протокол №б/н), було прийнято рішення про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 18.04.2017 по 17.04.2018, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

– укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (ста мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

– укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (ста мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 10 149 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1477,98%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 1500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1200 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували: «за» прийняття рішення – 1200 шт., «проти» прийняття рішення – 0 шт.

Дирекція

19.04.2017

Меню