Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 22.04.2018 (протокол №б/н), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 23.04.2018 по 22.04.2019 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

– укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

– укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 27 412 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 547,21%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 1500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1200 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували: «за» прийняття рішення – 1200 шт., «проти» прийняття рішення – 0 шт.

Дирекція

24.04.2018

Меню