Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство “ДIГ”
2. Ідентифікаційний код юридичної особи23189879
3. Місцезнаходження69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, оф. 14
4. Міжміський код, телефон та факс(0612) 28-74-47 (0612) 28-74-47
5. Електронна поштова адресаdeg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїdeg.com.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення

На підставі перелiку власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «ДIГ» (далi – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 06.02.2019, повiдомляємо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Згiдно з зазначеним перелiком розмiр пакета голосуючих акцiй фiзичної особи Бочарова Михайла Костянтиновича внаслiдок прямого вiдчуження зменшився з 20,0% та складає 0,0%. Iнформацiєю щодо дати, в яку пороговi значення пакету акцiй було досягнуто, Товариство не володiє.
На пiдставi перелiку власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «ДIГ» (далi – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 06.02.2019, повiдомляємо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Згiдно з зазначеним перелiком розмiр пакета голосуючих акцiй фiзичної особи Новiкової Римми Борисiвни внаслiдок прямого набуття збiльшився та складає 20,0%. Розмiр частки Новiкової Римми Борисiвни в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй – 0,0%, пiсля (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) – 20,0%. Iнформацiєю щодо дати, в яку пороговi значення пакету акцiй було досягнуто, Товариство не володiє.
На пiдставi перелiку власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «ДIГ» (далi – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 06.02.2019, повiдомляємо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Згiдно з зазначеним перелiком розмiр пакета голосуючих акцiй фiзичної особи Корiнєва Бориса Львовича внаслiдок прямого вiдчуження зменшився з 20,0% та складає 0,0%. Iнформацiєю щодо дати, в яку пороговi значення пакету акцiй було досягнуто, Товариство не володiє.
На пiдставi перелiку власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «ДIГ» (далi – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 06.02.2019, повiдомляємо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Згiдно з зазначеним перелiком розмiр пакета голосуючих акцiй фiзичної особи Дубiнського Андрiя Олександровича внаслiдок прямого набуття збiльшився та складає 35,333333%. Розмiр частки Дубiнського Андрiя Олександровича в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй – 30,0%, пiсля (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) – 35,333333%. Iнформацiєю щодо дати, в яку пороговi значення пакету акцiй було досягнуто, Товариство не володiє.
На пiдставi перелiку власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «ДIГ» (далi – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 06.02.2019, повiдомляємо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Згiдно з зазначеним перелiком розмiр пакета голосуючих акцiй фiзичної особи Сорокiна Миколи Миколайовича внаслiдок прямого набуття збiльшився та складає 9,333333%. Розмiр частки Сорокiна Миколи Миколайовича в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй – 0,0%, пiсля (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) – 9,333333%. Iнформацiєю щодо дати, в яку пороговi значення пакету акцiй було досягнуто, Товариство не володiє.
На пiдставi перелiку власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «ДIГ» (далi – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 06.02.2019, повiдомляємо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Згiдно з зазначеним перелiком розмiр пакета голосуючих акцiй фiзичної особи Кац Олени Олександрiвни внаслiдок прямого набуття збiльшився та складає 5,333333%. Розмiр частки Кац Олени Олександрiвни в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй – 0,0%, пiсля (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) – 5,333333%. Iнформацiєю щодо дати, в яку пороговi значення пакету акцiй було досягнуто, Товариство не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посадиКац Олександр Борисович
Директор(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
07.02.2019
(дата)
Меню