Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

02.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Кац Олександр Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “ДIГ”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69089, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Пiщана, буд. 3, оф. 14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23189879

5. Міжміський код та телефон, факс

(061) 228-74-47 (061) 228-74-47

6. Адреса електронної пошти

deg@deg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ “АРIФРУ”
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

deg.com.ua

02.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.04.2019

припинено повноваження

Директор

Кац Олександр Борисович

30

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 02.04.2019 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про припинення з 02 квiтня 2019 р. повноважень Директора АТ «ДIГ» Каца Олександра Борисовича у зв’язку з переведенням на посаду технiчного директора за його згодою, володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 30%, перебував на посадi з 04.04.1995 по 02.04.2019, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

02.04.2019

припинено повноваження

заступник директора

Чернiков Сергiй Миколайович

0

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 02.04.2019 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про припинення з 02 квiтня 2019 р. повноважень заступника директора Чернiкова Сергiя Миколайовича у зв’язку з переведенням на посаду директора за його згодою, акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi з 01.11.2009 по 02.04.2019, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

02.04.2019

обрано

Директор

Чернiков Сергiй Миколайович

0

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 02.04.2019 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про обрання безстроково з 03 квiтня 2019 р. Чернiкова Сергiя Миколайовича директором Товариства шляхом переведення з посади заступника директора. Акцiями Товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

02.04.2019

обрано

технiчний директор

Кац Олександр Борисович

30

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 02.04.2019 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про обрання безстроково з 03 квiтня 2019 р. Каца Олександра Борисовича технiчним директором Товариства шляхом переведення з посади директора. Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 30%. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: завiдувач лабораторiєю, директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

02.04.2019

обрано

перший заступник директора

Дубiнський Андрiй Олександрович

35.33

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 02.04.2019 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про обрання (переобрання) безстроково з 03 квiтня 2019 р. Дубiнського Андрiя Олександровича першим заступником директора Товариства. Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 35,33%. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: заступник директора з наукової роботи, перший заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

02.04.2019

обрано

заступник директора

Сорокiн Микола Миколайович

9.33

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 02.04.2019 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про обрання безстроково з 03 квiтня 2019 р. Сорокiна Миколу Миколайовича заступником директора Товариства шляхом переведення з посади завiдувача вiддiлом. Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,33%. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: завiдувач вiддiлом автоматизованих систем управлiння, iнженер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

02.04.2019

припинено повноваження

ревiзор

Писаченко Леонiд Петрович

0

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 02.04.2019 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про припинення з 02 квiтня 2019 р. повноважень ревiзора Писаченко Леонiда Петровича за його згодою, акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi з 23.04.2018 по 02.04.2019, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаду Ревiзора замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано у зв’язку iз скасуванням такої посади.

Завантажити інформацію завірену підписом ЕЦП Ви маєте можливість за посиланням.

Меню