Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Чернiков Сергiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “ДIГ”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69089, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23189879

5. Міжміський код та телефон, факс

0612-28-74-47 0612-28-74-47

6. Адреса електронної пошти

deg@deg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ “АРIФРУ”
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

deg.com.ua

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

22.04.2019

150000

26054

575.73

Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 22.04.2019, було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 23.04.2019 по 22.04.2020 включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме:
– укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин);
– укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин).
Уповноважити Директора АТ «ДIГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора, технiчного директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26 054 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 575,73%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення – 1500 шт., «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

Завантажити інформацію завірену підписом ЕЦП Ви маєте можливість за посиланням.

Меню