Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “ДIГ”
2. Код за ЄДРПОУ 23189879
3. Місцезнаходження 69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана, буд. 3, оф. 14
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 28-74-47 (0612) 28-74-47
5. Електронна поштова адреса deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації deg.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно з наказом Директора АТ «ДIГ» №5к-18 від 21.02.2018 припинено дію трудового договору з Жалюк Людмилою Борисівною, головним бухгалтером, у зв’язку із смертю, акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді 22 роки 10 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно з наказом Директора АТ «ДIГ» №6к-18 вiд 21.02.2018 Чернiкову Тетяну Анатоліївну переведено з 21 лютого 2018 р. на посаду головного бухгалтера АТ «ДIГ» безстроково. Чернiкова Т.А. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років займала посади провідного економіста, головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Кац О.Б.
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2018
(дата)
Меню