Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства АТ”ДІГ”

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 03 грудня 2017 року о 1000 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

Проект рішення:
1. Розподілити прибуток Товариства за 2016 рік наступним чином: 997,5 тис. грн. – направити на виплату дивідендів, 1 582,5 тис. грн. – направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

2. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 18.12.2017. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 665,0 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 18.12.2017. Здійснити виплату дивідендів в порядку встановленому діючим законодавством у строк з 19 грудня 2017 року до 03 червня 2018 року.

3. Встановити наступні порядок повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів – повідомлення вручається акціонеру (його уповноваженому представнику) особисто.

4. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:
– виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками. Розмір часток визначається Дирекцією Товариства;
– виплату дивідендів здійснити шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок);
– у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
– витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

Також інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою deg.com.ua.

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 27 листопада 2017 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачерговихЗагальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення позачерговихЗагальних зборів за місцем знаходження Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Меню