Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
       ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, тел. (0612) 28-74-47, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 02 квітня 2019 року о 1200 за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кіяшко, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1.
       Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання проект порядку денного

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Обрати лічильну комісію у наступному складі – Полянський Дмитро Валерійович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків.
Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.

2. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» у новій редакції.
Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Дубінського Андрія Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Припинення повноважень директора та його заступників.

Припинити з 02 квітня 2019 р. повноваження директора Каца Олександра Борисовича у зв’язку з переведенням на посаду технічного директора.
Припинити з 02 квітня 2019 р. повноваження заступника директора Чернікова Сергія Миколайовича у зв’язку з переведенням на посаду директора.

4. Обрання директора та інших членів Дирекції Товариства.

Обрати безстроково з 03 квітня 2019 р. Чернікова Сергія Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, директором Товариства шляхом переведення з посади заступника директора.
Обрати безстроково з 03 квітня 2019 р. Каца Олександра Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, технічним директором Товариства шляхом переведення з посади директора.
Обрати (переобрати) безстроково з 03 квітня 2019 р. Дубінського Андрія Олександровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, першим заступником директора Товариства.
Обрати безстроково з 03 квітня 2019 р. Сорокіна Миколу Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, заступником директора Товариства шляхом переведення з посади завідувача відділом.

5. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Припинити з 02 квітня 2019 р. повноваження ревізора Писаченко Леоніда Петровича.

6. Укладання контрактів з членами Дирекції
та надання повноважень на їх підписання.

Укласти з обраними членами Дирекції контракти в запропонованій редакції та надати директору та/або першому заступнику директора повноваження їх підписати від імені Товариства.

7. Про визначення фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Надати технічному директору та першому заступнику директора повноваження на вчинення від імені Товариства без довіреності дій, віднесених Статутом Товариства до компетенції директора, у тому числі підписувати договори.

 

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 27 березня 2019 р., у день проведення зборів з 1100 до 1145 за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кіяшко, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1.
Для реєстрації (участі у зборах) акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним позачергових Загальних зборів, призначено першого заступника директора Дубінського Андрія Олександровича.
До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 500 од.

Меню