Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік АТ “ДІГ”

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

Кац Олександр Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIГ”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23189879

4. Місцезнаходження

Запорізька , Днiпровський, 69089, м.Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14

5. Міжміський код, телефон та факс

0612-28-74-47 0612-28-74-47

6. Електронна поштова адреса

deg@deg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії24.04.2018р.

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” №

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

deg.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До складу рiчної iнформацiї емiтента не включенi наступнi форми: “Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб” – за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, “Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” – корпоративний секретар не обирався “Iнформацiя про рейтингове агенство” – рейтiнгова оцiнка емiтента та його цiнних паперiв не проводилася, “Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй” так як емiтент є приватним акцiонерним товариством. “Iнформацiя про облiгацiї емiтента” – за звiтний перiод облiгацiї емiтента не випускались, “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” – за звiтний перiод iншi цiннi папери емiтента не випускались, “Iнформацiя про похiднi цiннi папери”- випуски похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалися, “Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом року”- за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося, Товариство не є емiтентом облiгацiй та iнших боргових ЦП, тому не подається: – “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” – “Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй”, – “Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям”, – “Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду”, – “Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття”, – “Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду”, – “Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду”, – “Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття”, – “Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв”, – “Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв”, – “Основнi вiдомостi про ФОН”, – “Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН”, – “Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН”, – “Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН”, – “Правила ФОН”, – “Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi” -Товариство не складало фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, – “Текст аудиторського висновку (звiту)” приватними акцiонерними товариствами не наводиться – “Звiт про стан нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забеспечене об`єктами нерухомостi)” – цiльовi облiгацiї не випускалися. “Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть” – товариством не приймались рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Згiдно рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013р. За № 2826 приватними акцiонерними товариствами (зi змiнами) не наводиться iнформацiя за 2017 рiк у роздiлах: “Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть I вартiсть акцiй”, “Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi”, “Iнформацiя про дивiденди”, “Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент”, “Опис бiзнесу”, “Iнформацiя про органи управлiння”.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIГ”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 714508

3. Дата проведення державної реєстрації

04.04.1995

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

1500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

47

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК”

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

2600610288

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК”

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

2600610288

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов язана iз створенням об єктiв архiтекури (за перелiком робiт згiдно з додатком)

серiя АЕ № 290034

09.07.2014

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

25.06.2019

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Лiцензiя отримана у попередньому перiодi, прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї здiйснити неможливо. Iншi лiцензiї протягом року не отримувались.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кац Олександр Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Елетропривод та автоматизацiя промислових установок
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УкрНДIВЕ завiдувач лабораторiєю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства, а саме: 1.Директор органiзовує роботу Дирекцiї Товариства, скликає засiдання Дирекцiї та забезпечує ведення протоколiв Засiдань дирекцiї. 2.Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 3.У разi тимчасової вiдсутностi Директора у зв’язку з вiдпусткою, вiдрядженням, хворобою тощо на цей перiод його обов’язки виконує Перший заступник директора або iнша особа, на яку покладено виконання обов’язкiв Директора. Виконання iншою особою обов’язкiв Директора здiйснюється на пiдставi вiдповiдного рiшення Дирекцiї Товариства. У цьому разi Перший заступник директора або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов’язкiв Директора, мають всi повноваження Директора, передбаченi законодавством України та Статутом, в тому числi дiють без довiреностi вiд iменi Товариства та представляють його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Компетенцiя Директора Товариства: До компетенцiї Директора Товариства належить: 1.Представництво без довiреностi iнтересiв Товариства у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами. 2.Вчинення (укладення, пiдписання) вiд iменi Товариства будь – яких правочинiв (договорiв, контрактiв, угод тощо), в тому числi договорiв купiвлi – продажу, поставки, оренди (найму), лiзингу, пiдрядних, договорiв перевезення, страхування, кредитних, застави, поруки, доручення, комiсiї, схову, зовнiшньоекономiчних контрактiв та iн. щодо будь – якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi цiнних паперiв, часток, паїв, та здiйснення iнших юридично значимих дiй. 3.Вирiшення питання про участь товариства у промислово – фiнансових групах та iнших об’єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснування (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб або участi у них, про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв iнших юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями тощо) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про них, а також вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння частками (акцiями, паями тощо). 4.Розпорядження майном, коштами Товариства, в тому числi прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги. 5.Видання наказiв, розпоряджень та вказiвок, обов’язкових для всiх працiвникiв Товариства, визначення функцiональних обов’язкiв заступникiв Директора та iнших працiвникiв Товариства. 6.Розроблення проектiв планiв дiяльностi Товариства, з наступним поданням їх на затвердження Загальними зборами акцiонерiв. 7.Прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, в тому числi головних бухгалтерiв фiлiй, представництв Товариства, укладання трудових угод, затвердження штатного розкладу Товариства, визначення умов, форм та систем оплати працi, встановлення розмiрiв окладiв i заохочень працiвникiв Товариства, накладання стягнень з урахуванням положень Статуту. 8.Ведення переговорiв та укладення колективного договору з представниками трудового колективу. 9.Прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi. 10.Видача вiд iменi Товариства довiреностей на вчинення юридичних дiй, а також зобов’язань. 11.Вжиття заходiв по досудовому врегулюванню спорiв, прийняття рiшень стосовно пред’явлення претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб; пiдпис позовiв та скарг, пiдпис всiх документiв, що стосуються судових розглядiв, позовiв та скарг, представництво iнтересiв Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю, або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi. 12.Забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства. 13.Забезпечення внутрiшньогосподарського облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства, розроблення заходiв по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзацiя виконання цих заходiв. 14.Вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiсть Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства, а також питань, якi переданi до розгляду Загальними зборами акцiонерiв або Дирекцiєю Товариства. Директор може передати частину питань, що вiдносяться до його компетенцiї, до компетенцiї своїх заступникiв або iнших спiвробiтникiв Товариства шляхом видачi вiдповiдних наказiв. 15. Директор видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду директора. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж (рокiв) – 40. Посади за останнi 5 рокiв: завiдуючий лабораторiєю за основним мiсцем, директор за сумiсництвом, директор за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
перший заступник директора (член Дирекцiї)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубiнський Андрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Елетропривод та автоматизацiя промислових установок
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УкрНДIВЕ, заступник директора з наукової роботи
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць (в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення мiсцезнаходження Товариства та його змiна. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться.Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду першого заступника директора. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 44. Посади за останнi 5 рокiв: перший заступник директора за сумiсництвом, заступник директора з наукової роботи за основним мiсцем, перший заступник директора за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
заступник директора (член Дирекцiї)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочаров Михайло Костянтинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Електропостачання промислових пiдприємств та мiст
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ “ДIГ”, завiдувач вiддiлом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць ( в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру ), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення мiсцезнаходження Товариства та його змiна. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду заступника директора. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 44. Посади за останнi 5 рокiв: заступник директора за сумiсництвом, завiдувач вiддiлом за основним мiсцем, заступник директора за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
заступник директора (член Дирекцiї)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернiков Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Гiрнiчi машини та обладнання
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ “ДIГ”, завiдувач вiддiлом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць ( в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення мiсцезнаходження Товариства та його змiна. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду заступника директора. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 22. Посади за останнi 5 рокiв: науковий спiвробiтник за основним мiсцем, завiдувач вiддiлом нафтохiмiчного електрообладнання за сумiсництвом, заступник директора за основним мiсцем. Посадова особа не займає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернiкова Тетяна Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
освiта вища, Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, спецiальнiсть – облiк та аудит
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ “ДIГ”, провiдний економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства: 1.Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 2.Ревiзор має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у тому числi аудиторiв). У такому випадку Директор зобов’язаний укласти вiдповiднi договори i здiйснити розрахунки по них. 3.Ревiзор iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам Товариства. 4.Ревiзор проводить перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї, в тому числi всiх бухгалтерських та iнших документiв про фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу Ревiзора посадовi особи Товариства повиннi надати особистi письмовi пояснення з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки. 5.За пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод: до обрання Чернiковой Т.А.(19.04.17р.) посаду обiймала Столяренко Свiтлана Олексiївна. На пiдставi п. 11.2 Статуту Товариства Ревiзор здiйснює свої повноваження до обрання нового Ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Загальний стаж роботи (рокiв) – 22. Посади за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер за сумiсництвом, провiдний економiст за сумiсництвом, провiдний економiст за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жалюк Людмила Борисiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
середня технiчна, Донецький iндустрiальний технiкум (технiк-плановiк)
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УкрНДIВЕ, iнженер-економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.1995 на невизначений термiн
9) Опис
Призначена на посаду наказом № 1 вiд 11.04.1995р. на невизначений термiн Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю згiдно якої головний бухгалтер: – Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методолiчних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. – Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. – Вимагає вiд всiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. – Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереженню оброблених документiв, реєстрiв, i звiтiв, i звiтностi протягом встановленого термiну. – Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. – Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. – Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. – За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов”язань – Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. – Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов”язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псуванням активiв пiдприємства. – Керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов”язки. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 50. Посади за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер за сумiсництвом, iнженер-економiст за основним мiсцем, головний бухгалтер за основним мiсцем. Посадова особа не займає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення паспортних данних. У 2018 роцi вiдбулися змiни у складi посадових осiб: згiдно з наказом Директора АТ «ДIГ» №5к-18 вiд 21.02.2018 припинено дiю трудового договору з Жалюк Людмилою Борисiвною, головним бухгалтером, у зв’язку iз смертю. Згiдно з наказом Директора АТ «ДIГ» №6к-18 вiд 21.02.2018 Чернiкову Тетяну Анатолiївну переведено з 21 лютого 2018 р. На посаду головного бухгалтера АТ «ДIГ» безстроково.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Кац Олександр Борисович

450

30

450

0

0

0

перший заступник директора (член Дирекцiї)

Дубiнський Андрiй Олександрович

450

30

450

0

0

0

заступник директора (член Дирекцiї)

Бочаров Михайло Костянтинович

300

20

300

0

0

0

заступник директора (член Дирекцiї)

Чернiков Сергiй Миколайович

0

0

0

0

0

0

Ревiзор акцiонерного товариства

Чернiкова Тетяна Анатолiївна

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Жалюк Людмила Борисiвна

0

0

0

0

0

0

Усього

1200

80

1200

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Бочаров Михайло Костянтинович

300

20

300

0

Дубiнський Андрiй Олександрович

450

30

450

0

Кац Олександр Борисович

450

30

450

0

Корiнєв Борис Львович

300

20

300

0

Усього

1500

100

1500

0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

03.12.2017

Кворум зборів**

80

ОписПозачерговi загальнi збори iнiцюював Виконавчий орган. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Розподiл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. Питання порядку денного Перше питання порядку денного 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства. Слухали: Голова Загальних зборiв Дубiнський А.О. запропонував обрати лiчильну комiсiю у наступному складi – Писаченко Леонiд Петрович. Голосували: (за обрання лiчильної комiсiї у наступному складi – Писаченко Леонiд Петрович. Лiчильна комiсiя негайно приступає до виконання своїх обов’язкiв.) ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: обрати лiчильну комiсiю у наступному складi – Писаченко Леонiд Петрович. Лiчильна комiсiя негайно приступає до виконання своїх обов’язкiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у позачергових Загальних зборах. Друге питання порядку денного Розподiл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. Слухали: Голова Загальних зборiв Дубiнський А.О. повiдомив, що за результатами дiяльностi у 2016 роцi Товариством було отримано прибуток та запропонував його розподiлити, в тому числi виплатити дивiденди акцiонерам Товариства на повiдомлених умовах. Голосували: (за розподiлення прибутку Товариства за 2016 рiк наступним чином: 997,5 тис. грн. – направити на виплату дивiдендiв, 1 582,5 тис. грн. – направити на накопичення нерозподiленого прибутку. Виплатити дивiденди безпосередньо акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 18.12.2017. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 665,0 грн. Остаточний розмiр дивiдендiв, якi виплачуються акцiонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розмiру дивiдендiв на одну акцiю на загальну кiлькiсть належних йому акцiй станом на 18.12.2017. Здiйснити виплату дивiдендiв у строк з 19 грудня 2017 року до 03 червня 2018 року. Протягом 10 днiв з дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: – виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi; – здiйснити виплату дивiдендiв шляхом переказу вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, на грошовi рахунки акцiонерiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок), пiсля актуалiзацiї (уточнення) необхiдної iнформацiї особами, якi мають право на отримання дивiдендiв, протягом строку, що встановлений для виплати дивiдендiв. Актуалiзацiя (уточнення) iнформацiї щодо грошових рахункiв та/або поштових адрес акцiонерами вiдбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату iз зазначенням реквiзитiв (банкiвських реквiзитiв або адреси) для виплати дивiдендiв; – у разi повернення Товариству коштiв, переказаних акцiонерам за зазначеними у заявi про виплату реквiзитами, такi кошти будуть виплачуватися вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України; – дивiденди, невиплаченi внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про банкiвський рахунок та/або адресу акцiонера для переказу дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються; – витрати, пов’язанi iз перерахуванням дивiдендiв (на грошовi рахунки або поштовим переказом на адресу), здiйснюються за рахунок Товариства): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: 1. Розподiлити прибуток Товариства за 2016 рiк наступним чином: 997,5 тис. грн. – направити на виплату дивiдендiв, 1 582,5 тис. грн. – направити на накопичення нерозподiленого прибутку. 2. Виплатити дивiденди безпосередньо акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 18.12.2017. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 665,0 грн. Остаточний розмiр дивiдендiв, якi виплачуються акцiонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розмiру дивiдендiв на одну акцiю на загальну кiлькiсть належних йому акцiй станом на 18.12.2017. Здiйснити виплату дивiдендiв у строк з 19 грудня 2017 року до 03 червня 2018 року. 3. Протягом 10 днiв з дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. 4. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: – виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi; – здiйснити виплату дивiдендiв шляхом переказу вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, на грошовi рахунки акцiонерiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок), пiсля актуалiзацiї (уточнення) необхiдної iнформацiї особами, якi мають право на отримання дивiдендiв, протягом строку, що встановлений для виплати дивiдендiв. Актуалiзацiя (уточнення) iнформацiї щодо грошових рахункiв та/або поштових адрес акцiонерами вiдбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату iз зазначенням реквiзитiв (банкiвських реквiзитiв або адреси) для виплати дивiдендiв; – у разi повернення Товариству коштiв, переказаних акцiонерам за зазначеними у заявi про виплату реквiзитами, такi кошти будуть виплачуватися вiдповiдним акцiонерам через депозитарну систему України; – дивiденди, невиплаченi внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про банкiвський рахунок та/або адресу акцiонера для переказу дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються; – витрати, пов’язанi iз перерахуванням дивiдендiв (на грошовi рахунки або поштовим переказом на адресу), здiйснюються за рахунок Товариства. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у позачергових Загальних зборах. Зауважень та пропозицiй щодо порядку ведення позачергових Загальних зборiв вiд акцiонерiв не поступило.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

18.04.2017

Кворум зборів**

80

ОписПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 3. Розподiл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 5. Припинення повноважень Ревiзора та обрання нового Ревiзора Товариства. 6. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 7. Затвердження значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 18.04.2017 по 17.04.2018 включно. Питання порядку денного Перше питання порядку денного 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства. Слухали: Голова Загальних зборiв Дубiнський А.О. запропонував обрати лiчильну комiсiю у наступному складi – Писаченко Леонiд Петрович. Голосували: (за обрання лiчильної комiсiї у наступному складi – Писаченко Леонiд Петрович. Лiчильна комiсiя негайно приступає до виконання своїх обов’язкiв.) ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: обрати лiчильну комiсiю у наступному складi – Писаченко Леонiд Петрович. Лiчильна комiсiя негайно приступає до виконання своїх обов’язкiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Друге питання порядку денного Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Слухали: Голову Загальних зборiв Дубiнського А.О., який ознайомив акцiонерiв Товариства iз рiчним звiтом Товариства за 2016 рiк та запропонував його затвердити. Голосували: (за затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Третє питання порядку денного Розподiл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. Слухали: Голова Загальних зборiв Дубiнський А.О. повiдомив, що за результатами дiяльностi у 2016 роцi Товариством було отримано прибуток та запропонував питання порядку денного щодо розподiлу прибутку Товариства за 2016 р., виплати дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати перенести на наступнi загальнi збори. Голосували: (за перенесення розгляду питання про розподiл прибутку Товариства за 2016 р., виплату дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати на наступнi загальнi збори): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: перенести розгляд питання про розподiл прибутку Товариства за 2016 р., виплату дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати на наступнi загальнi збори. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Четверте питання порядку денного Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Слухали: Голову Загальних зборiв Дубiнського А.О., який ознайомив акцiонерiв Товариства iз звiтами Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2016 рiк та запропонував прийняти їх до вiдома. Голосували: (за прийняття до вiдома звiтiв Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2016 рiк): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: прийняти до вiдома звiти Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. П’яте питання порядку денного Припинення повноважень Ревiзора та обрання нового Ревiзора Товариства. Слухали: Голову Загальних зборiв Дубiнського А.О., який повiдомив акцiонерам Товариства про припинення повноважень Ревiзора Столяренко Свiтлани Олексiївни у зв’язку iз закiнченням строку на який її було обрано. Голосували: (за припинення з 18 квiтня 2017 р. повноважень Ревiзора Столяренко Свiтлани Олексiївни.): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: припинити з 18 квiтня 2017 р. повноваження Ревiзора Столяренко Свiтлани Олексiївни. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Слухали: Голову Загальних зборiв Дубiнського А.О., який повiдомив, що Дирекцiєю запропоновано обрати Ревiзором Товариства Чернiкову Тетяну Анатолiївну. Голосували: (за обрання з 19 квiтня 2017 р. Чернiкової Тетяни Анатолiївни Ревiзором Товариства строком на 3 роки): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: Обрати з 19 квiтня 2017 р. Чернiкову Тетяну Анатолiївну Ревiзором Товариства строком на 3 роки. Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. Шосте питання порядку денного Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Слухали: Голова Загальних зборiв Дубiнський А.О. повiдомив, що з часу затвердження останньої редакцiї Статуту Товариства в законодавствi вiдбулись змiни у зв’язку iз чим запропонував внести вiдповiднi змiни до нього шляхом викладення у новiй редакцiї та надати головi Загальних зборiв акцiонерiв Дубiнському Андрiю Олександровичу повноваження на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. Голосували: (за внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIГ» у новiй редакцiї. Уповноважити голову Загальних зборiв акцiонерiв Дубiнського Андрiя Олександровича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIГ» у новiй редакцiї. Уповноважити голову Загальних зборiв акцiонерiв Дубiнського Андрiя Олександровича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Сьоме питання порядку денного Затвердження значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 18.04.2017 по 17.04.2018 включно. Слухали: Голову Загальних зборiв Дубiнського А.О., який запропонував затвердити (схвалити) укладений Товариством у 2016 роцi значний правочин, а саме договiр постачання №2302-ПУ вiд 23 листопада 2016 р. iз усiма специфiкацiями що було укладено iз ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля». Також вiн запропонував попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значнi правочини, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 18.04.2017 по 17.04.2018, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: – укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); – укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДIГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю. Голосували: (за затвердження (схвалення) укладеного Товариством у 2016 роцi значного правочину, а саме договору постачання №2302-ПУ вiд 23 листопада 2016 р. укладеного iз ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля». Попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 18.04.2017 по 17.04.2018, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: – укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); – укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДIГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Постановили: затвердити (схвалити) укладений Товариством у 2016 роцi значний правочин, а саме договiр постачання №2302-ПУ вiд 23 листопада 2016 р., укладений iз ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля». Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значнi правочини, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 18.04.2017 по 17.04.2018, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: – укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); – укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДIГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю. Рiшення прийнято бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Зауважень та пропозицiй щодо порядку ведення рiчних Загальних зборiв вiд акцiонерiв не поступило.

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.01.2011

15/05/1/11

Донецьке теруправлiння ДКЦПФР

UA4000110688

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

1500

1500

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: не має Мета додаткової емiсiї: не було Спосiб розмiщення: закрите розмiщення серед акцiонерiв Товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

722

753

0

0

722

753

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

454

493

0

0

454

493

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

268

260

0

0

268

260

2. Невиробничого призначення:

53

55

0

0

53

55

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

53

55

0

0

53

55

Усього

775

808

0

0

775

808

Опис

Згiдно наказу про облiкову полiтику: визнання, облiк i оцiнка основних засобiв здiйснюється в вiдповiдностi з П(С)БО №7. Одиницею облiку визнається окремий об’єкт. Термiн одержання економiчних вигод вiд експлуатацiї основних засобiв – бiльш 1 року. Об’єкт основних засобiв, що може бути визнаний в якостi активу, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю. Собiвартiсть об’єкту основних засобiв включає в себе покупну цiну, включаючи iмпортне мито i невiдшкодуємi податки за винятком торгiвельних знижок i повернення, а також будь-якi прямi витрати, що вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i приведенню в стан, що забезпечує його функцiонування. Вартiсна межа для предметiв, якi входять до складу МНМА, встановлена в розмiрi 6000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується пооб’єктно, прямолiнiйним методом. Для розрахунку зносу лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю. Постiйно дiюча комiсiя пiд час введення в експлуатацiю основних засобiв визначає термiн корисного використання кожного об’єкту основних засобiв. Комiсiя при визначеннi термiну корисного використання об’єкту користується граничними термiнами корисної служби основних засобiв. Нарахування амортизацiї об’єктiв МНМА – 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 01.01.2017 р. складає 2 200 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 534 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 559 тис.грн. Iншi основнi засоби – 54 тис.грн. МНМА – 53 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв 01.01.2017 р дорiвнює 1 425 тис.грн. Машини i обладнання – 1 080 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 291 тис.грн. iншi основнi засоби – 1 тис.грн. МНМА – 53 тис.грн. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 170 тис.грн.: Машини i обладнання – 105 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 16 тис.грн. Iншi основнi засоби – 3 тис.грн. МНМА – 46 тис.грн. Перелiк основних засобiв, що зарахованi на баланс (найменування та кiлькiсть): Ноутбук DELL Inspiron 5759 1 шт. Ноутбук Lenovo ThinkPad E560 1 шт. Монитор 27″ Iiyama XUB2792QSU-B1 1 шт. Сервер АМИ на базе Dual Intel Xeon 2/8/512 1 шт. Робоча станцiя на базi INTEL Core i3-710 1 шт. Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron 1 шт. Ударний гайкокрут Makita 1 шт. Iнструмент для резки кабеля КТ 45 R 1 шт. Протягом звiтного року вибуло основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 27 тис.грн., знос – 27 тис.грн. Об єкти повнiстю замортизованi, термiн корисного використання закiнчився.: Машини i обладнання – 26 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 1 тис.грн. Перелiк основних засобiв, що вибули у 2017 р: ИБП АРС SMART UPS 1000 USB Компьютер АМI PC650 на базi Intel Pentium D945 3,4/800/2*2048 Компьютер АМI PC650 на базi Pentium 4 519 3.0GHz Копiювальний апарат XEROX M15 Монитор 19 Samsung 957 MB Плотер HP DesignJet A1 Принтер Canon BJC-4400 Принтер Canon LBP 810 Принтер Epson FX-1170 Принтер HPL J4L Принтер струменевий Epson Stylus Photo 895 Iнструмент для рiз. кабелю К45 Нараховано знос за рiк по основним засобам, малоцiнним необоротним матерiальним активам на суму 137 тис.грн. Машини i обладнання – 66 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 24 тис.грн. iншi основнi засоби – 1 тис.грн. МНМА – 46 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 31.12.2017 р. складає 2 343 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 613 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 574 тис.грн. Iншi основнi засоби – 57 тис.грн. МНМА – 99 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 31.12.2017 р. дорiвнює 1 535 тис.грн. Машини i обладнання – 1 120 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 314 тис.грн. iншi основнi засоби – 2 тис.грн. МНМА – 99 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: Машини i обладнання – 70% Iнструменти, прибори, iнвентар – 54% iншi основнi засоби – 3 % МНМА – 100 % Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Перелiк основних засобiв невиробничого характеру (первiсна вартiсть складає 57 тис.грн.): HD8327/09 Ручная кофеварка нерж. сталь Кавоварка Gaggia Syncrony Logic Кухня Мiкрохвильова пiч Gorenje MO 20 MW Мiкрохвильова пiч SAMSUNG ME 712AR Мiкрохвильова пiч Samsung MW73AR/BWT Обогрiвач Масляний 1254 Проектор Epson EB-X7 Холодильник “Норд-214” Холодильник “Норд-442” Холодильник ELENBERG MR 101 Холодильник ELENBERG MR 50 Холодильник Indesit ST 145 Холодильник MORA MRF 3181 W Холодильник Samsung RT2BSRM Система охоронної сигналiзацiї Обмеження на використання основних засобiв не було. Обмеження права власностi на основнi засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобiв: немає Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя) – немає. Основних засобiв, що виведенi з експлуатацiї для продажу – не має Повнiстю зношених основних засобiв на загальну суму 108 тис. грн., а саме: ATC Panasonic KX-TA 616 сист.блок КМА Canon FC 220 КМА Canon NP 6216 Принтер Epson Stilus Color 1520 Принтер струменевий Epson 1160 NoteBook LG K1-323DR 15″XGA, Celeron M 390 Компьютер AMI PC650 на базi Intel Core 2 Duo E6600 Компьютер AMI PC650 на базi Intel Core 2 Duo E6400 Компьютер AMI РС420 на базi Intel Celeron Компьютер AMI РС420 на базi Intel Celeron Демонстр. преобр. ACS600 R2 Випрямувач зварочний ВС-600 Iнвектор ПИКО 140 перен. Свар.устр. ПДГ-516 М Пресс К 2324 Станок радiкальн.-сверл. 2К52 Станок токарно-винторiзний 16R20 Станок широкоунiверсальн. Фрезер.6Р82 Тележка гiдравлична V-3000M Ел.двигун “МА-36-Ф”(250кВт,750 об/мин) К45. Инструмент для рiзки кабелю Кондицiонер вiконний DEKKER DVVH Кондицiонер Samsung AWH 126 Кондицiонер Samsung AZ 12A1JE Унiверсальний программатор Цифровий осцилограф 64 MS/S Кондицiонер Samsung AZ 12A7JE Кондицiонер Samsung AZ 12FIJEA Устр-во перевiрки блокiв УПБ-1 1 Устр-во перевiрки блокiв УПБ-1 2 Кондицiонер Samsung AZ-09F7KE Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду: офiснi та виробничi примiщення (м. Марiуполь, вул. Варганова, 9; м. Запорiжжя, вул.Пiщана, б.3, офiс 14; м. Запорiжжя, вул. Кiяшко, 16-а), транспортнi засоби. Основнi засоби, наданих в оренду на кiнець звiтного перiоду немає. Об єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. Проводяться поточний та капiтальний ремонт. На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

10828

9042

Статутний капітал (тис. грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1

1

ОписВикористана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 10827 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 10827 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9041 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 9041 тис.грн.
ВисновокВартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

16584

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

16584

X

X

Опис:В складi iнших зобов`язань: 1. Заборгованiсть за товари, роботи, послуги 18 тис.грн. Перелiк кредиторiв: ПАТ “Запорiзький завод важкого кранобудування” – 9 тис.грн. ПрАТ “ДХЛ Iнтернешнл Україна” – 2 тис.грн. ТОВ “КАТРАН-СБ” – 2 тис. грн. ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” – 1 тис. грн. ФОП Євглевський Антон Сергiйович – 4 тис. грн. 2. Отриманi аванси за продукцiю -на суму 14727 тис.грн. Перелiк: ООО “ТД “Завод им. Калинина” – 192 тис. грн. ПАТ “ДТЕК Павлоградвугiлля” – 10004 тис. грн. ПАТ “Луганськгормаш” – 25 тис. грн. ПАТ “ШУ”Покровське” – 506 тис. грн. ПП “ЯВIР-2000” – 25 тис. грн. ПрАТ “НКМЗ” – 22 тис. грн. ПрАТ “Укрпромобладнання” – 103 тис. грн. ТДВ “ОП “Ш/У БЛАГОВIЩЕНСЬКЕ” – 32 тис. грн. ТДВ “ШАХТА “БIЛОЗЕРСЬКА” – 2806 тис. грн. ТОВ “АВК” – 47 тис. грн. ТОВ “ЛЕККОНТ” – 755 тис. грн. ТОВ “НВК “ПРОМФАРМ” – 19 тис. грн. ТОВ “ОЙЛ ТРАНСШИПМЕНТ” – 60 тис. грн. ТОВ “РОБОТЕНКС” – 9 тис. грн. ТОВ “ТС АIК-ЕКО” – 39 тис. грн. ТОВ “ЯМЗ” – 30 тис. грн. ТОВ ДТЕК Добропiллявугiлля” – 53 тис. грн. 3. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками дорiвнює 187 тис.грн., а саме: заборгованiсть перед акцiонерами по дивiдендам 4. Iншi поточнi зобов’язання дорiвнюють 1652 тис.грн. – податковий кредит з ПДВ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Апаратура електрична високовольтна

2 шт

2187.6

9

2 шт

2187.6

7.9

2

Пристрої керування електричнi комплектнi низковольтнi

1118 шт

21984.9

90.1

1118 шт

21984.9

79.4

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

2

Заробiтня плата

18

1

Матерiальнi витрати (сировина, матерiали, напiвфабрикати та комплектуючи вироби)

76.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18.04.2017

загальнi збори акцiонерiв

150000

10149

1477.97813

укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв)

18.04.2017

deg.com.ua

Опис:

Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 18.04.2017 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 18.04.2017 по 17.04.2018, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: – укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); – укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 10 149 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1477,98%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1200 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення – 1200 шт., «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

14063

10149

138.56538

постачання продукцiї та/або обладнання виробничо-технiчного призначення

18.04.2017

deg.com.ua

Опис:

Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 18.04.2017 (протокол №б/н), було прийнято рiшення про затвердження (схвалення) укладеного Товариством у 2016 роцi значного правочину предметом якого є постачання продукцiї та/або обладнання виробничо-технiчного призначення (далi – товар). Ринкова вартiсть товару, що є предметом вказаного правочину, складатиме 14 063 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 10 149 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi товару, що є предметом вказаного правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 138,57%. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного, що передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначено.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.04.2017

18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2017

18.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

18.04.2017

18.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

03.12.2017

05.12.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)

Приватне пiдприємство “Аудиторська фiрма “Аудит-Iнформ”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)

31719648

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04107, м.Київ, пров.Татарьский, 8/104

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2905 23.04.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0679
23.02.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

1418/А
14.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

14.02.2018
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): не має

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): не має

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк, виплата дивiдендiв

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

дв

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

не було такого випадку

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

не було такого випадку

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради – акціонерів

0

членів наглядової ради – представників акціонерів

0

членів наглядової ради – незалежних директорів

0

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада в звiтному перiодi не створювалась

Інші (запишіть)

не має

Наглядова рада в звiтному перiодi не створювалась
Наглядова рада в звiтному перiодi не створювалась
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створювалась

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства, документiв щодо зазначених вимог не iснує

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

не має

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Повноваження Дирекцiї Товариства та Ревiзора визначенi Статутом Товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Не було

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Змiна аудитора здiйснена у зв’язку з закiнченням термiну дiї Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi попереднього аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводилася Ревiзором та незалежною аудиторською фiрмою

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

не було

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Залучання iнвестицiй не планується

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не було
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

не було

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIГ”

за ЄДРПОУ

23189879

Територія

за КОАТУУ

2310136900

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

27.12

Середня кількість працівників

47

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул.Пiщана, буд.3, офiс 14, м.Запорiжжя, Днiпровський, Запорiзька область, 69089, Україна, 0612-28-74-47

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

6

147

0

первісна вартість

1001

301

228

0

накопичена амортизація

1002

295

81

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

497

0

Основні засоби:

1010

775

808

0

первісна вартість

1011

2200

2343

0

знос

1012

1425

1535

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

781

1452

0

II. Оборотні активи
Запаси

1100

2453

5060

0

Виробничі запаси

1101

2233

4064

0

Незавершене виробництво

1102

209

946

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

11

50

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1581

785

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

132

9936

0

з бюджетом

1135

683

638

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

93

267

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

11

107

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4354

6868

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

4354

6868

0

Витрати майбутніх періодів

1170

7

143

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

147

2423

0

Усього за розділом II

1195

9368

25960

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

10149

27412

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

1

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9041

10827

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

9042

10828

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

18

18

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

1076

14727

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

187

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

13

1652

0

Усього за розділом IІІ

1695

1107

16584

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

10149

27412

0

Примітки

Опис обраної облiкової полiтики На виконання вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999р. №996-XIY, та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, наказом директора Приватного акцiонерного товариства «ДIГ» вiд 02.01.2017 р. №1б-17 „Про облiкову полiтику пiдприємства” затверджена облiкова полiтика товариства на 2017 рiк. Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером товариства. Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до положень нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Форма ведення облiку – автоматизований облiк з застосуванням бухгалтерської програми «Акцент-Бухгалтерiя». Наказом про облiкову полiтику встановленi строки проведення iнвентаризацiї об’єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв, дебiторської та кредиторської заборгованостей, товарно-матерiальних цiнностей та коштiв. Створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя, до повноважень якої також належить проведення робiт з оцiнки активiв та зобов’язань. Необоротнi та нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єктiв, який встановлюється рiшенням керiвника при визнаннi об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Наказом про облiкову полiтику (додаток вiд 02.01.2017р.) визначений та фактично використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї об’єктiв МНМА – 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх використання. Для амортизацiї нематерiальних активiв передбачений прямолiнiйний метод. Облiк запасiв провадиться за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв при вибуттi проводиться за методом iдентифiкованої собiвартостi. Межа суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi встановлена в розмiрi 100 гривень. Для облiку витрат використовуються рахунки класу 9 „Витрати дiяльностi”. Формування фiнансового результату здiйснюється щоквартально. Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснюється за кожним замовленням окремо. З метою визначення виробничої собiвартостi продукцiї встановлений перелiк перемiнних та постiйних виробничих витрат. Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi акта iнвентаризацiї розрахункiв з покупцями, постачальниками та iншими дебiторами та кредиторами. Резервування коштiв на забезпечення вiдпусток наказом по облiкову полiтику не визначено. Фiнансовi звiти мiстять статтi, склад i змiст яких визначаються вiдповiдними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Актив Балансу Примiтка до «Нематерiальнi активи» рядок 1000 Балансу Cтаном на 01.01.2017 року в балансi вiдображена первiсна вартiсть об’єктiв, якi вiднесенi до складу нематерiальних активiв згiдно з П(С)БО №8 „Нематерiальнi активи” в сумi 301 тис.грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складає 295 тис.грн. Залишкова вартiсть 6 тис.грн. Надiйшло за рiк нематерiальних активiв на загальну суму 166 тис.грн., у т.ч.: ПО Kaspersky Internet Security Multi-Device 1 year 2017 Сертифiкат ISO 9001:2015 з 28.11.17 р. до 27.11.20 р. Сертификат на АУРТ до 02.02.2022 г. Вибуло за рiк на загальну суму 239 тис.грн. – первiсна вартiсть, знос – 239 тис.грн. Об єкти повнiстю замортизованi, термiн корисного використання закiнчився. Перелiк нематерiальних активiв, що вибули у 2017 р: ПО Kaspersky Internet Security Multi-Device 1 year 2016 Програмна продукцiя 1С-Бiтрiкс Сертификаты на УКН РН, ВАВ, ПУВ,СУПГ, УСВН, СПКВ, ПВ, КУУК, КСВ Дозвiл на застосування продукцiї вiд “Госпромнадзор”, г. Мiнськ Станом на 31.12.2017 року в балансi вiдображена первiсна вартiсть об’єктiв, якi вiднесенi до складу нематерiальних активiв згiдно з П(С)БО №8 „Нематерiальнi активи” в сумi 228 тис.грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складає 81 тис.грн. Залишкова вартiсть 147 тис.грн. Нараховано за рiк амортизацiї у сумi 25 тис.грн. У складi нематерiальних активiв на 31.12.2017р. облiковуються об єкти: Програмне забезпечення (Акцент 6.0 DAO, антивир. Програм.пакетAVP Gold, Программа “Комплект машинобудiвника”, Програма Компас-График с библиотекой, OC Microsoft Windows XP Home Rus OEM Ver A, ОС Microsoft Windows XP Prof , Компас-3D 5.х на Компас 3D V6(КСВ), Программа EPLAN Electric P8 Compact, CC6161-000, Програмне забезпечення PEP-5-Express, ПЗ “M.E.DOC”(мережева), Акцент 6.0 DAO, ПО Microsoft Windows 7 Pro, 32-bit, Rus, OEM Лiга: Закон Бухгалтер локальний варiант, Програмна продукцiя 1С-Бiтрiкс, Програмне забезпечення Kaspersky Internet Security Multi-Device 1 year 2017) Комплект машинбудiвництва Товарный знак Патент Комплект машинобудiвництва Стандарт(КСА) Патент 26655 Сертификат на АУРТ до 02.02.2022 г. Сертифiкат ISO 9001:2015 з 28.11.17 р. до 27.11.20 р. Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об’єкта. До складу нематерiальних активiв включено: програмне забезпечення, патент, товарний знак, дозвiл на використання продукцiї. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Переоцiнки первiсної вартостi та зносу нематерiальних активiв у звiтному перiодi не було. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи iз встановленого пiдприємством строку корисного використання об’єктiв нематерiальних активiв. Зменьшення корисностi нематерiальних активiв не було. Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi та переданих у заставу не має. Угоди на придбання у майбутньому нематерiальних активiв не заключались. Нематерiальнi активи за рахунок цiльових асигнувань не придбавались. Примiтка до «Незавершене будiвництво» рядок 1005 Балансу Сума незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року дорiвнює нулю, на кiнець року 497 тис.грн. – створення випробувального стенду, а саме: покупка матерiалiв для створення випробувального стенду – 379 тис.грн заробiтна платня – 52 тис.грн єдиний соцiальний внесок – 12 тис.грн послуги сторонних органiзацiй – 54 тис грн Роботи здiйснюються господарським та пiдрядним способом. Примiтка до «Основнi Засоби рядок 1010 Балансу Згiдно наказу про облiкову полiтику: визнання, облiк i оцiнка основних засобiв здiйснюється в вiдповiдностi з П(С)БО №7. Одиницею облiку визнається окремий об’єкт. Термiн одержання економiчних вигод вiд експлуатацiї основних засобiв – бiльш 1 року. Об’єкт основних засобiв, що може бути визнаний в якостi активу, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю. Собiвартiсть об’єкту основних засобiв включає в себе покупну цiну, включаючи iмпортне мито i невiдшкодуємi податки за винятком торгiвельних знижок i повернення, а також будь-якi прямi витрати, що вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i приведенню в стан, що забезпечує його функцiонування. Вартiсна межа для предметiв, якi входять до складу МНМА, встановлена в розмiрi 6000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується пооб’єктно, прямолiнiйним методом. Для розрахунку зносу лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю. Постiйно дiюча комiсiя пiд час введення в експлуатацiю основних засобiв визначає термiн корисного використання кожного об’єкту основних засобiв. Комiсiя при визначеннi термiну корисного використання об’єкту користується граничними термiнами корисної служби основних засобiв. Нарахування амортизацiї об’єктiв МНМА – 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 01.01.2017 р. складає 2 200 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 534 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 559 тис.грн. Iншi основнi засоби – 54 тис.грн. МНМА – 53 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв 01.01.2017 р дорiвнює 1 425 тис.грн. Машини i обладнання – 1 080 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 291 тис.грн. iншi основнi засоби – 1 тис.грн. МНМА – 53 тис.грн. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 170 тис.грн.: Машини i обладнання – 105 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 16 тис.грн. Iншi основнi засоби – 3 тис.грн. МНМА – 46 тис.грн. Перелiк основних засобiв, що зарахованi на баланс (найменування та кiлькiсть): Ноутбук DELL Inspiron 5759 1 шт. Ноутбук Lenovo ThinkPad E560 1 шт. Монитор 27” Iiyama XUB2792QSU-B1 1 шт. Сервер АМИ на базе Dual Intel Xeon 2/8/512 1 шт. Робоча станцiя на базi INTEL Core i3-710 1 шт. Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron 1 шт. Ударний гайкокрут Makita 1 шт. Iнструмент для резки кабеля КТ 45 R 1 шт. Протягом звiтного року вибуло основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 27 тис.грн., знос – 27 тис.грн. Об єкти повнiстю замортизованi, термiн корисного використання закiнчився.: Машини i обладнання – 26 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 1 тис.грн. Перелiк основних засобiв, що вибули у 2017 р: ИБП АРС SMART UPS 1000 USB Компьютер АМI PC650 на базi Intel Pentium D945 3,4/800/2*2048 Компьютер АМI PC650 на базi Pentium 4 519 3.0GHz Копiювальний апарат XEROX M15 Монитор 19 Samsung 957 MB Плотер HP DesignJet A1 Принтер Canon BJC-4400 Принтер Canon LBP 810 Принтер Epson FX-1170 Принтер HPL J4L Принтер струменевий Epson Stylus Photo 895 Iнструмент для рiз. кабелю К45 Нараховано знос за рiк по основним засобам, малоцiнним необоротним матерiальним активам на суму 137 тис.грн. Машини i обладнання – 66 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 24 тис.грн. iншi основнi засоби – 1 тис.грн. МНМА – 46 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 31.12.2017 р. складає 2 343 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 613 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 574 тис.грн. Iншi основнi засоби – 57 тис.грн. МНМА – 99 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 31.12.2017 р. дорiвнює 1 535 тис.грн. Машини i обладнання – 1 120 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 314 тис.грн. iншi основнi засоби – 2 тис.грн. МНМА – 99 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: Машини i обладнання – 70% Iнструменти, прибори, iнвентар – 54% iншi основнi засоби – 3 % МНМА – 100 % Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Перелiк основних засобiв невиробничого характеру (первiсна вартiсть складає 57 тис.грн.): HD8327/09 Ручная кофеварка нерж. сталь Кавоварка Gaggia Syncrony Logic Кухня Мiкрохвильова пiч Gorenje MO 20 MW Мiкрохвильова пiч SAMSUNG ME 712AR Мiкрохвильова пiч Samsung MW73AR/BWT Обогрiвач Масляний 1254 Проектор Epson EB-X7 Холодильник “Норд-214” Холодильник “Норд-442” Холодильник ELENBERG MR 101 Холодильник ELENBERG MR 50 Холодильник Indesit ST 145 Холодильник MORA MRF 3181 W Холодильник Samsung RT2BSRM Система охоронної сигналiзацiї Обмеження на використання основних засобiв не було. Обмеження права власностi на основнi засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобiв: немає Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя) – немає. Основних засобiв, що виведенi з експлуатацiї для продажу – не має Повнiстю зношених основних засобiв на загальну суму 108 тис. грн., а саме: ATC Panasonic KX-TA 616 сист.блок КМА Canon FC 220 КМА Canon NP 6216 Принтер Epson Stilus Color 1520 Принтер струменевий Epson 1160 NoteBook LG K1-323DR 15″XGA, Celeron M 390 Компьютер AMI PC650 на базi Intel Core 2 Duo E6600 Компьютер AMI PC650 на базi Intel Core 2 Duo E6400 Компьютер AMI РС420 на базi Intel Celeron Компьютер AMI РС420 на базi Intel Celeron Демонстр. преобр. ACS600 R2 Випрямувач зварочний ВС-600 Iнвектор ПИКО 140 перен. Свар.устр. ПДГ-516 М Пресс К 2324 Станок радiкальн.-сверл. 2К52 Станок токарно-винторiзний 16R20 Станок широкоунiверсальн. Фрезер.6Р82 Тележка гiдравлична V-3000M Ел.двигун “МА-36-Ф”(250кВт,750 об/мин) К45. Инструмент для рiзки кабелю Кондицiонер вiконний DEKKER DVVH Кондицiонер Samsung AWH 126 Кондицiонер Samsung AZ 12A1JE Унiверсальний программатор Цифровий осцилограф 64 MS/S Кондицiонер Samsung AZ 12A7JE Кондицiонер Samsung AZ 12FIJEA Устр-во перевiрки блокiв УПБ-1 1 Устр-во перевiрки блокiв УПБ-1 2 Кондицiонер Samsung AZ-09F7KE Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду: офiснi та виробничi примiщення (м. Марiуполь, вул. Варганова, 9; м. Запорiжжя, вул.Пiщана, б.3, офiс 14; м. Запорiжжя, вул. Кiяшко, 16-а), транспортнi засоби. Основнi засоби, наданих в оренду на кiнець звiтного перiоду немає. Примiтка до рядкiв 1100-1110 «Запаси» Облiк запасiв ведеться на рахунках класу 2 «Запаси» вiдповiдно до вимог П(С)БО № 9 «Запаси», що вiдповiдає вказiвкам Iнструкцiї № 291 Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка запасiв при зарахуваннi суми на баланс здiйснюється по собiвартостi, визначеної в П(С)БО № 16. Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених власними силами, визначається згiдно П(С)БО № 16. Метод списання запасiв при вибуттi, продажу, у виробництво – iдентифiкована собiвартiсть. Переоцiнка запасiв протягом звiтного року не здiйснювалася. Залишки запасiв станом на 31.12.2017 р.: – виробничi запаси по рядку 1101 Балансу – 4064 тис.грн. (у т.ч. сировина i матерiали – 44 тис.грн., покупнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби – 3861 тис.грн., паливо – 7 тис.грн., запаснi частини – 79 тис.грн., МШП – 73 тис.грн.,) – незавершене виробництво по рядку 1102 Балансу дорiвнюють 946 тис. грн., – готова продукцiя по рядку 1103 Балансу дорiвнює нулю. – товари по рядку 1104 Балансу дорiвнюють – 50 тис. грн. – поточнi бiологiчнi активи по рядку 1110 Балансу дорiвнюють нулю Запасiв, переданих у переробку, оформлених у заставу, переданих на комiсiю немає. Примiтка до рядка 1120 “Векселi одержанi” рядок 1120 дорiвнює нулю. Примiтка до 1125 рядку “Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги” Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi проводиться згiдно П(С)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”. Дебiторська заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю (товари, роботи та послуги) станом на 31.12.2017 р. складає 785 тис.грн., а саме: Вiтчизнянi покупцi та замовники: ПАТ “Укртатнафта” – 28 тис. грн. ПАТ “ДТЕК Павлоградвугiлля” – 754 тис. грн. ПрАТ “Северодонецк Об’єднання Азот” – 3 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв на 31.12.2017 р дорiвнює 10 472 тис.грн. (метод нарахування – абсолютна сума сумнiвної заборгованостi): АТ “Фiнанси та Кредит” – 60 тис. грн. ПАТ Профiнбанк – 10 412 тис.грн. Списано у 2017 р. за рахунок резерву сумнiвних боргiв безнадiйної заборгованостi на суму 1173 тис.грн.: ВАТ ХК “Луганськтепловоз” – 7 тис. грн. ВП “ДОНДIПРОВУГЛЕМАШ” ДП “НТЦ “ВУГЛЕIНОВАЦIЯ” – 24 тис грн. ООО “Мультиекспорт”, Россия – 842 тис грн. ПАТ “ДТЕК Павлоградвугiлля” – 1 тис. грн. ТОВ “IНЕКО” – 299 тис грн. Примiтка “Дебiторська заборгованiсть за розрахунками”: – за виданими авансами по рядку 1130 Балансу – дорiвнює 9936 тис.грн., а саме: ТОВ “АББ Лтд” – 3618 тис.грн., ТОВ “ГРАНД-АЛЬТЕРА” – 377 тис. грн., ТОВ “Електросфера” – 224 тис. грн., ТОВ “ЛЕККОНТ” – 185 тис. грн., ТОВ “ЛАПП Україна ТОВ” – 43 тис.грн., ТОВ “НВП ГД-ПРИВОД” – 421 тис.грн., ТОВ “ОНIКС” – 152 тис. грн., ТОВ “ПРОМИСЛОВИЙ НЕГОЦIАНТ” – 3279 тис.грн., ТОВ “Системи дистрибуц. та сервiсу” – 54 тис. грн., ТОВ “Технолiтiнвест” – 1220 тис. грн., ТОВ “Торговый дiм”Бердянський каб.з-д” – 117 тис. грн., ТОВ “Фенiкс Контакт” – 78 тис. грн., ТОВ “ВФ ВУГIЛЛЯСПЕЦРЕМОНТ” – 35 тис. грн., iншi – 133 тис. грн. – з бюджетом по рядку 1135 Балансу – дорiвнює 638 тис.грн. (податок на додану вартiсть – 371 тис.грн., податок на прибуток – 267 тис.грн.) – з нарахованих доходiв по рядку 1140 Балансу дорiвнює нулю. – iз внутрiшних розрахункiв по рядку 1145 Балансу дорiвнює нулю. Примiтка до «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» по рядку 1155 Балансу Iнша поточна дебiторська заборгованiсть дорiвнює 107 тис.грн. (у т.ч. безвiдсоткова позика спiвробiтникам 105 тис грн., iншi 2 тис.грн.) Примiтка до рядку 1160 “Поточнi фiнансовi iнвестицiї”: На кiнець звiтного перiоду рядок 1160 “Поточнi фiнансовi iнвестицiї” дорiвнює нулю Примiтка до “Грошi та їх еквiваленти” По рядку 1166 “готiвка” – 0 тис.грн. По рядку 1167 “рахунки в банках” – 6868 тис.грн. На суми грошових на кiнець року обмеження на використання немає. Примiтка до рядка 1170 “Витрати майбутнiх перiодiв” Витрати майбутнiх перiодiв дорiвнюють 143 тис.грн., а саме: – техничнiй аналiз виробiв 128 тис.грн. – сертифiкацiя робiтникiв – 7 тис.грн. – витрати на перiодичнi видання 6 тис.грн. – iншi 2 тис.грн. Примiтка до рядку 1190“Iншi оборотнi активи” Вiдображена сума 2423 тис.грн. – податковi зобов’язання за податком на додану вартiсть. Примiтка до рядку 1200 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття» дорiвнює нулю. Пасив Балансу Примiтки до рядку 1400 Балансу «Зареєстрований (пайови) капiтал» Нова редацiя Статуту зареєстрована 3.12.14р за № 12661050019005078. Згiдно п. 4.1 нової редакцiї Статуту Товариства статутний фонд складає 1500 (одна тисяча п`ятьсот) грн. Статутний фонд розподiлений на 1500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна у бездокументарнiй формi iснування (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.01.2011р. За № 15/05/1/11, видане Донецьким теруправлiнням ДКЦПФР, код цiнних паперiв UA4000110688). Перелiк акцiонерiв: – Бочаров Михайло Костянтинович – кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), – Дубiнський Андрiй Олександрович – кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), – Кац Олександр Борисович – кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), – Корiнєв Борис Львович – кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано у встановленi законодавством термiни. Заявлений статутний капiтал товариства вiдповiдає статуту та правилам i вимогам Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” i Закону України “Про акцiонернi товариства” i пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Примiтка до рядка 1420 Балансу «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» За звiтний перiод Товариство отримало прибуток у сумi 2790 тис.грн., що вiдображено по рядку 2350 Звiту про фiнансовий результат. Виплати власникам дивiдендiв на суму 997 тис.грн. вiдображено по рядку 4200 гр.7 Звiту про власний капiтал. Iншi змiни в капiталi вiдображенi по рядку 4290 гр.7 Звiту про власний капiтал в сумi (7) тис.грн.(у т.ч. штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть 2 тис. грн., пеня 5 тис.грн) Станом на 31.12.2017 р. нерозподiлений прибуток Товариства складає 10827 тис.грн. Iнших змiн у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду не було. Рядки 1401- 1415, 1425, 1430, 1435 дорiвнюють нулю. Примiтка до роздiлу II Балансу «Довгостроковi зобов’язання та забезпечення» Рядки 1500 – 1545 дорiвнюють нулю. Примiтка до роздiлу III «Поточнi зобов’язання та забезпечення» Станом на 31.12.2017 р. рядки Балансу 1600 «Короткостроковi кредити банку», 1605 «Векселi виданi» дорiвнюють нулю Примiтка до рядку 1615 «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» Кредиторська заборгованiсть по рядку 1615 станом на 31.12.2017 р. дорiвнює 18 тис.грн. Перелiк кредиторiв: ПАТ “Запорiзький завод важкого кранобудування” – 9 тис.грн. ПрАТ “ДХЛ Iнтернешнл Україна” – 2 тис.грн. ТОВ “КАТРАН-СБ” – 2 тис. грн. ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” – 1 тис. грн. ФОП Євглевський Антон Сергiйович – 4 тис. грн. Примiтка до «Поточна кредиторська заборгованiсть за:»: – розрахунками з бюджетом по рядку 1620 Балансу дорiвнює нулю. – розрахунки з одержаних авансiв за продукцiю товариства по рядку 1635 балансу дорiвнюють 14727 тис.грн. ООО “ТД “Завод им. Калинина” – 192 тис. грн. ПАТ “ДТЕК Павлоградвугiлля” – 10004 тис. грн. ПАТ “Луганськгормаш” – 25 тис. грн. ПАТ “ШУ”Покровське” – 506 тис. грн. ПП “ЯВIР-2000” – 25 тис. грн. ПрАТ “НКМЗ” – 22 тис. грн. ПрАТ “Укрпромобладнання” – 103 тис. грн. ТДВ “ОП “Ш/У БЛАГОВIЩЕНСЬКЕ” – 32 тис. грн. ТДВ “ШАХТА “БIЛОЗЕРСЬКА” – 2806 тис. грн. ТОВ “АВК” – 47 тис. грн. ТОВ “ЛЕККОНТ” – 755 тис. грн. ТОВ “НВК “ПРОМФАРМ” – 19 тис. грн. ТОВ “ОЙЛ ТРАНСШИПМЕНТ” – 60 тис. грн. ТОВ “РОБОТЕНКС” – 9 тис. грн. ТОВ “ТС АIК-ЕКО” – 39 тис. грн. ТОВ “ЯМЗ” – 30 тис. грн. ТОВ ДТЕК Добропiллявугiлля” – 53 тис. грн. Примiтка до рядку 1640 “Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками” Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками дорiвнює 187 тис.грн., а саме: заборгованiсть перед акцiонерами по дивiдендам Рядки 1620-1630, 1650-1670 Балансу дорiвнюють нулю. Примiтка до рядку 1690 “Iншi поточнi зобов’язання” Iншi поточнi зобов’язання дорiвнюють 1652 тис.грн. – податковий кредит з ПДВ. Примiтка до роздiлу IV «Зобов’язання, пов язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття» по рядку 1700 Балансу дорiвнюють нулю. Примiтка до роздiлу V «Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду» по рядку 1800 дорiвнюють нулю Iнша iнформацiя (Iнформацiя про пов’язаних осiб): Пов’язаними особами є: Акцiонери: Члени Дирекцiї (Бочаров М.К., Дубiнський А.О.), Директор Кац О.Б. – отримували виплати заробiтної плати та виплати дивiдендiв, Акцiонер: Корiнєв Борис Львович – було нараховано дивiденди. Щодо розкриття розмiру виплат пов’язанi особи згоди не дали. Виплати пов’язаним сторонам були належним чином санкцiонованi та схваленi

Керівник

Кац Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Чернiкова Тетяна Анатолiївна

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIГ”

за ЄДРПОУ

23189879

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

27891

17587

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 20973 )

( 12934 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток

2090

6918

4653

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1154

1502

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2835 )

( 1678 )

Витрати на збут

2150

( 289 )

( 267 )

Інші операційні витрати

2180

( 1346 )

( 1022 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

3602

3188

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

3602

3188

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-812

-608

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2790

2580

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2790

2580

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

16067

8465

Витрати на оплату праці

2505

3780

1968

Відрахування на соціальні заходи

2510

825

430

Амортизація

2515

162

158

Інші операційні витрати

2520

865

920

Разом

2550

21699

11941

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1500

1500

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1500

1500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1860

1720

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

1860

1720

Дивіденди на одну просту акцію

2650

930

665

Примітки

При складаннi звiтностi за формою №2 „Звiт про фiнансовi результати” пiдприємством використано П(С)БО №1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №15 «Дохiд». Дохiд у Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №16 «Витрати». Витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов’язання, якi призводять до зменшення власного капiталу пiдприємства. Протягом звiтного перiоду Товариство виготовляло продукцiю та надавало послуги, а саме: – виробництво гiрничношахтного устаткування та обладнання для нафтопереробної та хiмiчної промисловостi, шахтної автоматики, – гарантiйне та постгарантiйне сервiсне обслуговування електрообладнання, технiчна пiдтримка, – монтажнi та пусконалагоджувальнi роботи. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) по рядку 2000 форми 2 становила 27891 тис. грн. – дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї та послуг. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (2050 рядок) дорiвнює 20973 тис.грн.- собiвартiсть готової продукцiї. Iншi операцiйнi доходи по рядку 2120 Звiту дорiвнюють 1154 тис.грн.: Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти – 2 тис.грн. дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi – 601 тис.грн. вiдсотки по залишкам на рахунках – 551 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130) – вiдбитi загальногосподарськi витрати, пов’язанi з управлiнням та обслуговуванням товариства, за звiтний перiод вони становлять 2835 тис. грн.: Витрати на оплату працi – 1817 тис.грн. Податки, збори, нарахувнаня на заробiтну плату – 400 тис.грн. Витрати на зв`язок – 104 тис.грн. Послуги банку – 28 тис.грн. Оренда примiщень – 4 тис.грн. Витрати на вiдрядження – 115 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв – 34 тис.грн. Сертифiкацiя продукцiї – 50 тис.грн. Iншi витрати, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 283 тис.грн. Витрати на збут (рядок 2150) дорiвнюють 289 тис. грн., i включають витрати, пов’язанi з реалiзацiєю товарiв: Поштовi послуги – 13 тис. грн. Транспортування готової продукцiї – 111 тис.грн. Оплата працi – 66 тис.грн. Податки, збори, нарахувнаня на заробiтну плату – 15 тис.грн. Iншi витрати, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 84 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180) дорiвнюють 1346 тис.грн.: Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць 425 тис.грн. Нарахування до резерву сумнiвних боргiв – 849 тис.грн. Iншi витрати, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 72 тис.грн. Витрати з податку на прибуток по рядку 2300 складає 812 тис.грн Чистий прибуток по рядку 2350 Звiту дорiвнює 2790 тис.грн. У роздiлi III Звiту про фiнансовi результати наведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво i збут, управлiння та iншi операцiйнi витрати), яких зазнало пiдприємство в процесi своєї дiяльностi протягом звiтного перiоду. Матерiальнi затрати – 16067 тис. грн. Витрати на оплату працi – 3780 тис. грн. Вiдрахування на соцiальнi заходи – 825 тис. грн. Амортизацiя – 162 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати – 865 тис. грн. Разом – 21699 тис. грн.

Керівник

Кац Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Чернiкова Тетяна Анатолiївна

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIГ”

за ЄДРПОУ

23189879

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4202

5958

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

42175

14858

Надходження від повернення авансів

3020

12

42

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

551

191

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3

16

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7333 )

( 8884 )

Праці

3105

( 3507 )

( 1632 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 957 )

( 443 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 3020 )

( 1394 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

( 986 )

( 958 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

( 1113 )

( 37 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

( 921 )

( 399 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 28370 )

( 5139 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 500 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 300 )

( 398 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3456

2675

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 336 )

( 112 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-336

-112

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 746 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-746

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

2374

2563

Залишок коштів на початок року

3405

4354

1582

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

140

209

Залишок коштів на кінець року

3415

6868

4354

Примітки

Розкриття iнформацiї про рух грошових коштiв В Звiтi про рух грошових коштiв наведено надходження i вибуття грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi За звiтний перiод надходження грошових коштiв: вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг по рядку 3000 склали 4202 тис.грн. отримано авансiв вiд покупцiв та замовникiв по рядку 3015 – 42175 тис.грн. надходження вiд повернення авансiв за звiтний перiод – рядок 3020 – 12 тис.грн. отримано вiдсоткiв за залишки на поточний рахунках – рядок 3025 – 551 тис.грн. iншi надходження рядок 3095 дорiвнює 3 тис.грн. (у т.ч. курсовi рiзницi по операцiям з валютою – 2 тис.грн., iншi 1 тис.грн.) За звiтний перiод витрачено грошових коштiв: На оплату товарiв, робiт, послуг по рядку 3100 – 7333 тис.грн. На оплату працi по рядку 3105 – 3507 тис.грн. На вiдрахування на соцiальнi заходи по рядку 3110 – 957 тис.грн. На оплату зобов`язань з податкiв та зборiв по рядку 3115 – 3020 тис.грн. На оплату податку на прибуток по рядку 3116 – 986 тис.грн. На оплату податку на додану вартiсть по рядку 3117 дорiвнює 1113 тис.грн. Витрачання на оплату зобов`язань з iнших податкiв та зборiв по рядку 3 118 – 921 тис.грн. Витрачання на оплату авансiв по рядку 3135 – 28370 тис.грн. iншi витрачання по рядку 3190 склали 300 тис.грн. (у т.ч. комiсiйнi витрати по операцiям з валютою – 3 тис.грн., курсовi рiзницi – 1 тис.грн., витрати на вiдрядження та пiдзвiтнi витрати – 151 тис.грн., сплата за оренду автомобiлiв – 13 тис.грн., видача безвiдсоткової позики – 120 тис. грн., iншi 12 тис.грн.) Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi по рядку 3195 є видаток i дорiвнює 3456 тис.грн. Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Надходження грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по рядкам 3200-3250 дорiвнюють 0,00 тис.грн. Виплати грошових коштiв для придбання необоротних активiв у звiтному роцi складають 336 тис.грн. i вiдображенi по рядку 3260 «Придбання необоротних активiв» (перелiк наведений у примiтках до балансу). Результатом руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi у звiтному роцi є видаток в сумi 336 тис.грн., який вiдображений у статтi “Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi” (рядок 3295). Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi визначений на основi змiн у статтях балансу за роздiлом “Власний капiтал” та статтях, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах балансу: “Забезпечення наступних витрат i платежiв”, “Довгостроковi зобов’язання” i “Поточнi зобов’язання”. По рядку 3355 «Сплата дивiдендiв» вiдображена сума сплачених дивiдендiв акцiонерам на суму 746 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi по рядку 3395 є видаток 746 тис. грн. Змiна величини грошових коштiв за звiтний перiод Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 2374 тис.грн. (надходження по рядку 3400) Залишок грошових коштiв на початок року, наведений у балансi складає 4354 тис.грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв дорiвнює 140 тис.грн. – надходження по рядку 3410. У статтi “Залишок коштiв на кiнець року” наведена рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях “Залишок коштiв на початок року”, “Чистий рух коштiв за звiтний перiод” та “Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв”. Розрахований таким чином показник дорiвнює наведеному в балансi залишку грошових коштiв та грошових еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду в сумi 6868 тис.грн.

Керівник

Кац Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Чернiкова Тетяна Анатолiївна

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIГ”

за ЄДРПОУ

23189879

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення позик

3230

X

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

( )

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIГ”

за ЄДРПОУ

23189879

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1

0

0

0

9041

0

0

9042

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1

0

0

0

9041

0

0

9042

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

2790

0

0

2790

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

-997

0

0

-997

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

-7

0

0

-7

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

1786

0

0

1786

Залишок на кінець року

4300

1

0

0

0

10827

0

0

10828

Примітки

Розкриття iнформацiї про власний капiтал Приватне акцiонерне товариство «ДIГ» є правонаступником усiх прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група», яке в свою чергу є правонаступником Закритого акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група», яке є правонаступником Акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група». Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена загальними зборами акцiонерiв (протокол № б/н вiд 18 листопада 2014 року), та була зареєстрована 3.12.2014р. за №12661050019005078. Згiдно п. 4.1 Статуту Статутний фонд складає 1500 (одна тисяча п`ятьсот) грн. Статутний капiтал роздiлений на 1500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна у бездокументарнiй формi iснування (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27.03.00р. за № 51/05/1/00, видане Донецьким теруправлiнням ДКЦПФР). Перелiк акцiонерiв: – Бочаров Михайло Костянтинович – кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), – Дубiнський Андрiй Олександрович – кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), – Кац Олександр Борисович – кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), – Корiнєв Борис Львович – кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано у встановленi законодавством термiни. Заявлений статутний капiтал товариства вiдповiдає статуту та правилам i вимогам Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” i Закону України “Про акцiонернi товариства” i пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. У звiтному перiодi не вiдбувались змiни у розмiрi статутного капiталу товариства. Примiтка до “Непокритi збитки (нерозподiлений прибуток)”: За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток у сумi 2790 тис.грн., що вiдображено по рядку 2350 Звiту про фiнансовий результат. Виплати власникам дивiдендiв на суму 997 тис.грн. вiдображено по рядку 4200 гр.7 Звiту про власний капiтал. Iншi змiни в капiталi вiдображенi по рядку 4290 гр.7 Звiту про власний капiтал в сумi (7) тис.грн. (у т.ч. штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть 2 тис. грн, та пеня 5 тис.грн) Станом на 31.12.2017 р. нерозподiлений прибуток Товариства складає 10827 тис.грн. Iнших змiн у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду не було. Розмiр власного капiталу на кiнець звiтного перiоду дорiвнює 10828 тис.грн.

Керівник

Кац Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Чернiкова Тетяна Анатолiївна

Меню