Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

15.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 15
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

ДиректорЧерніков С.М.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ДІГ”

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

69089, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

23189879

  1. Міжміський код та телефон, факс:

0612-28-74-47 , 0612-28-74-47

  1. Адреса електронної пошти:

deg@deg.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуdeg.com.ua15.04.2021
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

№ з/п Дата вчинення діїРозмір дивідендів, що підлягають виплаті, грнРозмір дивідендів на одну акцію, грнСтрок виплати дивідендівСпосіб виплати дивідендів
123456
114.04.20212 001 0001 334з 04.05.2021 до 14.10.2021безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів АТ “ДIГ” (далі – Товариство), які відбулись 14.04.2021, було прийнято рішення про виплату дивідендів, про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття загальними зборами Товариства рішень про виплату дивідендів, про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати – 14 квітня 2021 р.; дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30 квітня 2021 р.; розмір дивідендів, що підлягають виплатi відповідно до рішення загальних зборів – 2 001 тис. грн.; розмір дивідендів на одну акцію – 1334 грн.; строк виплати дивідендів – з 04 травня 2021 р. до 14 жовтня 2021 р.; спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам; порядок виплати дивiдендiв – виплата всієї суми дивiдендiв у повному обсязі. З питань виплати дивiдендiв звертатися за мiсцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Пiщана, 3, оф. 14, тел. (0612) 28-74-47), вiдповiдальна особа – Кац О.О.

 

 

23189879_14.04.2021 – дивіденди.docx

Menu