Загальні збори акціонерів АТ «ДІГ» 18 квітня 2017 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» повідомляє, що Дирекцією Товариства затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДІГ», які відбудуться 18 квітня 2017 р. о 1000:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

5. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

7. Затвердження значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2017 по 17.04.2018 включно.

Меню