Загальні збори акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2017 року о 1000 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

5. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

7. Затвердження значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2017 по 17.04.2018 включно.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, зазначаються у додатку 1 до цього повідомлення. Також інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою deg.com.ua.

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 11 квітня 2017 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за тел. (0612) 28-74-47.

Директор                                                                                                        О.Б. Кац

Додаток 1

до повідомлення про

скликання загальних зборів

Перелік

питань включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 18.04.2017 о 10.00, та проекти рішень щодо кожного з цих питань

Перше питання проекту порядку денного річних загальних зборів.

Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення, яке поставлено на голосування:

Обрати лічильну комісію у наступному складі  –  Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків.

Друге питання проекту порядку денного річних загальних зборів.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Третє питання проекту порядку денного річних загальних зборів.

Розподіл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

Проект рішення:

Перенести розгляд питання про розподіл прибутку Товариства за 2016 р., виплату дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати на наступні загальні збори.

Четверте питання проекту порядку денного річних загальних зборів.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіти Дирекції та Ревізора Товариства за 2016 рік.

П’яте питання проекту порядку денного річних загальних зборів.

Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити з 18 квітня 2017 р. повноваження Ревізора Столяренко Світлани Олексіївни. Обрати з 19 квітня 2017 р. ____________________________ Ревізором Товариства строком на 3 роки.

Шосте питання проекту порядку денного річних загальних зборів.

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» у новій редакції. Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Дубінського Андрія Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Сьоме питання проекту порядку денного річних загальних зборів.

Затвердження значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2017 по 17.04.2018 включно.

Проект рішення:

Затвердити (схвалити) укладений Товариством у 2016 році значний правочин, а саме договір постачання №2302-ПУ від 23 листопада 2016 р. укладений із ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 18.04.2017 по 17.04.2018, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

– укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

– укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Меню