Повідомлення про підсумки голосування Загальних зборів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» повідомляє, що 09 липня 2020 року відбулись позачергові Загальні збори акціонерів Товариства на яких були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

Перше питання порядку денного:

  1. Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.

Друге питання порядку денного:

  1. Розподілити прибуток Товариства за 2019 рік наступним чином: 1 500 тис. грн. – направити на виплату дивідендів, 2413 тис. грн. – направити на накопичення нерозподіленого прибутку.
  2. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 24.07.2020. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 1 000 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 24.07.2020. Здійснити виплату дивідендів у строк з 25 липня 2020 року до 24 січня 2021 року.

3. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.4. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: – виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі; – здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України; – дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;

– витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

З повагою,
Дирекція АТ «ДІГ»
10.07.2020

Меню