Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

15.04.2020

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

15.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№                                           7

(вихідний реєстраційний номер електронного

документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор                                                                      Чернiков Сергiй Миколайович

(посада)                                                  (підпис)                                   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І.Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “ДIГ”

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

69089, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Пiщана, буд. 3, оф. 14

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

23189879

  1. Міжміський код та телефон, факс

0612-28-74-47 0612-28-74-47

  1. Адреса електронної пошти deg@deg.com.ua
  2. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ “АРIФРУ”

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника

deg.com.ua фондового ринку 15.04.2020

(адреса сторінки)                (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

12345
114.04.2020150000.0021085711.41
Зміст інформації:
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 14.04.2020, було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 23.04.2020 по 22.04.2021 включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

–                     укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

–                     укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДIГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора, технiчного директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 21 085 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 711,41%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення – 1500 шт., «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

Завантажити інформацію завірену підписом ЕЦП Ви маєте можливість за посиланням.

Меню