ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ», місцезнаходження: 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14, тел. (0612) 28-74-47, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 04 квітня 2022 року о 1200 за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання проект порядку денного Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень. Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати. Розподілити прибуток Товариства за 2021 рік наступним чином: 1 350,0 тис. грн. – направити на виплату дивідендів, 4 471,3 тис. грн. – направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 20.04.2022. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 900,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 20.04.2022. Здійснити виплату дивідендів у строк з 20 квітня 2022 року до 03 жовтня 2022 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.Встановити наступний порядок виплати дивідендів: – виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі; – здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України; – дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;- витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Визнати її роботу задовільною.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 05.04.2022 по 04.04.2023 включно. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 05.04.2022 по 04.04.2023 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

– укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

– укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 29 березня 2022 р., у день проведення зборів з 1100 до 1145 за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1.

Для реєстрації (участі у зборах) акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено першого заступника директора Дубінського Андрія Олександровича.

До початку Загальних зборів у встановленому Товариством порядку акціонер має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 29481,3 21848,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1690,3 1922,8
Запаси 7774,3 6592,3
Сумарна дебіторська заборгованість 8022,2 3162,7
Гроші та їх еквіваленти 10460,9 9242,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20582,3 16762,3
Власний капітал 20584,0 16764,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1,5 1,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 8897,3 5084,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5821,3 (2519,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3880,87 (1679,67)

 

 

Дирекція

02.03.2022