Про підсумки голосування загальних зборів

17.04.2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» повідомляє, що 14 квітня 2020 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товариства на яких були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

  1. Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.
  2. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
  3. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік. Визнати її роботу задовільною.
  4. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 23.04.2020 по 22.04.2021 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

– укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

– укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора, технічного директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Рішення прийняті простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання порядку денного щодо розподілу прибутку Товариства за 2019 р., виплати дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати загальними зборами акціонерів не прийнято.

З повагою,
Дирекція АТ «ДІГ»

Меню