Про підсумки голосування Загальних зборів та

про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» повідомляє, що 14 квітня 2021 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товариства на яких були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

  1. Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов’язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.
  2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
  3. Виплатити дивіденди у розмірі 2001 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 рік.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30.04.2021. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 1334 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 30.04.2021. Здійснити виплату дивідендів у строк з 04 травня 2021 року до 14 жовтня 2021 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.Встановити наступний порядок виплати дивідендів: — виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі; — здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України; — дивіденди, невиплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;

— витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

  1. За підсумками діяльності Товариства у 2020 році отримано збиток в сумі 2 519,5 тис. грн. Отриманий збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. За підсумками діяльності Товариства у 2020 році дивіденди не виплачувати.
  2. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Визнати її роботу задовільною.
  3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» у новій редакції. Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Дубінського Андрія Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції.
  4. Обрати безстроково з 15 квітня 2021 р. Кац Олену Олександрівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3149302608, заступником директора Товариства шляхом переведення з посади Завідувач виробничо-економічного відділу (самостійного).
  5. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 15.04.2021 по 14.04.2022 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

— укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

— укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

 

З повагою,

Дирекція АТ «ДІГ»

20.04.2021

 

Інформація про підсумки 14.04.2021.docx

Меню