Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

15.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 13
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор   Черніков С.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «ДІГ»

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

69089, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

23189879

  1. Міжміський код та телефон, факс:

0612-28-74-47 , 0612-28-74-47

  1. Адреса електронної пошти:

deg@deg.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуdeg.com.ua15.04.2021
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
114.04.2021150 00021 848,6686,54

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АТ «ДIГ», які відбулися 14.04.2021, було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 15.04.2021 по 14.04.2022 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме: укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин); укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважено Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звiтностi становить 21 848,6 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 686,54%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 1500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участі у загальних зборах — 1050 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення — 1050 шт., «проти» прийняття рiшення — 0 шт.

 

 

23189879_14.04.2021 — значні правочини.docx

Меню