Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “ДIГ”
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 23189879
3. Місцезнаходження 69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, оф. 14
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 28-74-47 (0612) 28-74-47
5. Електронна поштова адреса deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації deg.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення

На підставі реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 20.07.2021, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 23.07.2021, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Кац Олександра Борисовича внаслідок прямого відчуження зменшився з 30,0% та складає 0,0%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє.
На підставі реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 20.07.2021, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 23.07.2021, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Кац Олени Олександрівни внаслідок прямого набуття збільшився та складає 35,333333%. Розмір частки Кац Олени Олександрівни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 5,333333%, після (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 35,333333%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Черніков Сергій Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
23.07.2021
(дата)

Завантажити інформацію завірену підписом ЕЦП Ви маєте можливість за посиланням: Особливка зміна акціонерів – власний сайт.docx

Особливка зміна акціонерів – власний сайт